Kiekvienais metais, visi juriniai asmenys privalo įvygdyti savo prievolę – pateikti finansines ataskaitas Registrų centrui. To neįvygdžius juridio asmens vadovui gręsia ne tik administracinė atsakomybė.

Finansinių ataskaitų teikimo prievolė

Visi juriniai asmenys, per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos, turi pasitvirtinti praėjusių metų metines finansines ataskaitas. Po pasitvirtinimo, per 30 dienų, finansines ataskaitas privalo pateikti Registrų centrui. Ataskaitų pateikimo terminas gegužės 31 d. Mažosios bendrijos tai padaryti turi dar anksčiau, metinių finansinių ataskaitų rinkinys ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos, turi būti patvirtintas mažosios bendrijos narių susirinkime. Jeigu mažųjų bendrijų finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metai, tai turi padaryti iki kovo 31 d. Už ataskaitų pateikimą atsakingas įmonės vadovas, su galimybe įgalioti atstovą. Tačiau atsakomybė lieka vadovui.

Daugiau informacijos apie ataskaitų teikimą ir vartotojo vadovą galima rasti Registrų centro interneto svetainėje.

Kodėl reikia teikti finansines ataskaitas

Visų pirma, tai yra vertybiniai dalykai. Įmonės laiku teikiančios metinę finansinę atskaitomybę Registrų centrui, deklaruoja, kad vertina skaidrumą, suteikia galimybę išorės vartotojams (tiekėjams, klientams, partneriams, būsimiems darbuotojams) prieiti prie įmonės finansinių duomenų. Jeigu įmonė laiku nepateikia finansinių ataskaitų, kyla pagrįstų abejonių, kad įmonė turi finansinių bėdų ar nori kažką nuslėpti. Arba įmonės rezultatai gerokai prastesni už ankstesnius laikotarpius ir taip nenori parodyti neigiamai pasikeitusios finansinės situacijos.

Taip pat kreditoriai skeptiškai vertina neoficialias ataskaitas, kurias galima bet kada pakoreguoti, todėl laiku nepateikus ataskaitų Registrų centrui sunku pretenduoti į finansavimą. Draudikai gali atsisakyti drausti prekinius kreditus įmonės vardu, suteikti mažesnius laidavimų limitus.

Labai svarbus momentas, kad laiku nepateikus finansinių ataskaitų, kredito biurai, gali neskaičiuoti įmonės kredito reitingo, nes jis nebeatitiks kredito reitingo skaičiavimo metodikos reikalavimų. Prie tokių įmonių atsiranda atitinkamas žymėjimas, kuris leidžia suprasti, kad įmonė nesilaiko įstatymų dėl finansinių ataskaitų pateikimo. Apie kreditingumo ar patikimumo reitingo skaičiavimą ir reikšmę įmonei, jau anksčiau rašiau savo straipsnyje: „Viskas apie kredito reitingą“.

Prievolė nors ir nevykdai veiklos

Teisės aktai nenumato jokių išimčių, o anksčiau šiuo klausimu aiškiai ir nedviprasmiškai yra pasisakęs ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, nurodęs, kad ataskaitas privaloma teikti net ir tuomet, kai įmonės veikla sustabdyta, o vadovas atšauktas iš pareigų ir apie tai pranešta kitoms institucijoms.

Be to, Registrų centro tvarkomame Juridinių asmenų registre nėra registruojami juridinio asmens sprendimai dėl veiklos sustabdymo, todėl remiantis teisės aktais metinių finansinių ataskaitų rinkinius turi teikti akcinės, uždarosios akcinės, kooperatinės, žemės ūkio bendrovės, valstybės ir savivaldybių įmonės, mažosios bendrijos, labdaros ir paramos fondai, asociacijos, viešosios įstaigos ir kitų teisinių formų juridiniai asmenys nepriklausomai nuo to, ar jie ataskaitiniais metais vykdė veiklą.

Individualios įmonės, komanditinės ir tikrosios ūkinės bendrijos finansines ataskaitas privalo teikti tik tuomet, jei tai nurodyta jų steigimo dokumentuose. Vis dėlto bendrija, kurios visi tikrieji nariai yra akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės, privalo parengti metinį pranešimą ir sudaryti metinių finansinių ataskaitų rinkinį, neatsižvelgiant į tai, ar finansinių ataskaitų rinkinio sudarymas nustatytas bendrijos veiklos sutartyje.

Šaltinis: Registrų centras

Gresia baudos ir ne tik

Teisės aktai numato, kad metinę finansinę ataskaitą pateikti vėluojančio juridinio asmens vadovui gali būti surašytas administracinių nusižengimų protokolas ir skirta piniginė bauda. Svarbu pažymėti, kad atsakomybė tenka asmeniui, kuris oficialiai Juridinių asmenų registre nurodytas kaip juridinio asmens vadovas. O ilgiau nei metus vėluojant pateikti finansinę ataskaitą gresia netgi juridinio asmens likvidavimas Juridinių asmenų registro tvarkytojo iniciatyva, taip pat rizikuoja netekti paramos gavėjo statuso ar susidurti su keblumais dalyvaujant viešuosiuose pirkimuose.

Išeitis

Kadangi už finansinių ataskaitų pateikimą laiku atsakingas įmonės vadovas, todėl jis turėtų:

  • Kontroliuoti įmonės apskaitą tvarkančius asmenis, kad visi darbai reikalingi paruošti finansinių ataskaitų rinkinius, būtų atlikti laiku, užtikrinti, kad visi reikalingi dokumentai ir informacija, laiku pasiektų apskaitą tvarkančius asmenis.
  • Nuolatos stebėti įmonės finansinę situaciją, sekti įmonės finansinius ir veiklos rezultatus, kad atėjus laikui pateikti finansines ataskaitas, nesinorėtų tai daryti kuo vėliau.
  • Esant geresniems įmonės veiklos rezultatams lyginant su praėjusiu finansiniu laikotarpiu, nelaukti finansinių ataskaitų pateikimo termino pabaigos, pateikti finansines ataskaitas kuo anksčiau ir taip pasigerinti įmonės kredito reitingą.
  • Kreiptis į finansų specialistą, kuris nuolatos stebės įmonės veiklos rezultatus, planuos įmonės finansus, patars dėl įmonės finansų valdymo ir geresnių rezultatų užtikrinimo.